Government Gazette 2018-03-02^1& fþoh - idudkH m%ldYk" m;alsÍï" rcfha ksfõok" ñ, md,k oekaùï" uy nexl=fõ oekaùï iy .sKqï m%ldYk" wdodhï yd úhoï jd¾;d" fomd¾;fïka;= oekaùï" keúhkag oekaùï" iqrdnÿ wd{dmk; ms,sn| oekaùï .eiÜ m;%h n,kak 2018-03-02
^2w& fþoh - m,lsÍï ;k;=re - wenE¾;=" úNd." úNd. m%;sM, .eiÜ m;%h n,kak 2018-03-02
4 ^wd& - m,d;a md,kh ;k;=re wenE¾;=" úNd." úNd. m%;sM," m,d;a md,k ksfõok" w;=re jHjia:d" m,d;a md,k iNd Pkao wd{dmk; hgf;a oekaùï" wdodhï yd úhoï m%ldYk" whjeh f,aLk" foam< úlsÅ’u" úúO oekaùï .eiÜ m;%h n,kak 2018-03-02
Section (I) - General Proclamations, Appointments, Government Notifications, Price Control Orders, Central Bank of Sri Lanka Notices, Accounts of the Government of Sri Lanka, Revenue and Expenditure Returns, Miscellaneous Departmental Notices, Notice to Mariners, “Excise Ordinance” Notices View Gazette 2018-03-02
Section (IIA) - Advertising Posts - Vacant, Examinations, Results of Examinations View Gazette 2018-03-02
IV (B) - Local Government Posts - Vacant, Examinations, Results of Examinations, Notices - calling for Tenders, Local Government Notifications, By-Laws, Notices under the Local Authorities Elections Ordinance, Revenue & Expenditure Returns, Budgets, Miscellaneous Notices View Gazette 2018-03-02
njhFjp (IIm) - tpsk;guq;fs; gjtpfs; - ntw;wplk;> guPl;irfSk;> guPl;irg; ngWNgWfSk; gpwTk; frl;il ghu;itapl 2018-03-02
njhFjp (I) - nghJ gpufldq;fs;> epakdq;fs;> murhq;f mwptpj;jy;fs;> tpiyf; fl;lisfs;> ,yq;if kj;jpa tq;fpapd; mwptpj;jy;fs; kw;Wk;> fzf;F tpguq;fs;> tuT nryTj; jpul;Lf;fs;> murhq;fg; gFjpfspd; ehdhtpj mwptpj;jy;fs;> khYkpfSf;F mwptpj;jy;fs; frl;il ghu;itapl 2018-03-02

Previous Gazettes


Note

Extracted from the official web site (www.documents.gov.lk) of the Department of Government Printing
Wmqgd.ekSu rcfha uqøK fomd¾;fïka;=fõ (www.documents.gov.lk) ks, fjí wvúfhks'